Варшава, Мазовецкие

Имаме за Вас 99 оферти за работа във Варшава

Люблин, Любелские

Имаме за Вас 24 оферти за работа във Люблин

Люблин, Любелские

Имаме за Вас 3 оферти за работа във Люблин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 3 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Чешин, Шльонские

Имаме за Вас 1 оферти за работа във Чешин

Попълването на формуляра означава предоставяне на съгласие за обработка от B.P.O. Poland ООД със седалище във Варшава, на посочените във формуляра лични данни с цел свързване с Вас в рамките на процеса за набор на персонал, даване на отговор на зададените въпроси или запитване за оферти.

Администратор на личните данни е B.P.O. Poland ООД, със седалище във Варшава (00-238), ул. „Дълга“ 29, офис 226. Данни за контакт с инспектора, отговарящ за защита на личните данни: rodo@officebpo.pl. (прочети повече)

Администратор на личните данни е B.P.O. Poland ООД, със седалище във Варшава (00-238), ул. „Дълга“ 29, офис 226. Данни за контакт с инспектора, отговарящ за защита на личните данни: rodo@officebpo.pl.

Ако ни предоставите своите лични данни, например кандидатура за работа, тези данни ще бъдат обработени единствено с цел да се свържем с Вас, въз основа на даденото от Вас съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-долу ОРЗД). Имате право във всеки момент да се отметнете от съгласието, без това да засяга законността на обработването, което е извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Личните данни, обработвани с цел обслужване на запитванията от формуляра за контакт, ще се съхраняват за периода на протичане на кореспонденцията, обоснован от вида запитване, но за срок не по-дълъг от 6 месеца от датата на приключване на кореспонденцията, евентуално до момента на предварително оттегляне на съгласието за обработка на данните. В зависимост от резултатите от кореспонденцията, данните или ще бъдат обработвани допълнително с цел осъществяване на договора, за което лицето, чиито данни се обработват ще бъде информирано отделно, или те ще бъдат заличени, ако не се стигне до установяване на сътрудничество.

В някои случаи, обработването на данни може да бъде задължително за времето, необходимо за предявяване на правни искове или защита срещу такива искове. Ако законът изисква да заличим Вашите данни, те ще бъдат обработвани до момента на реализиране на искането за изтриване на данни или искане, свързано с оттегляне на съгласието за обработка на данни.